miercuri, 30 iulie 2014

The Good News in over one thousand languages.

زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر‌که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. John 3:16
Source:
 http://gospelgo.com/e/john316.htm
To search for country, language or any word: press [control F] on your keyboard.
ASIA: Afghanistan
Aimaq AIQ 9 Siedna wa Abana rebbi illadzi phi smawat; berkat ismic k elhakkem; 10 melkutick yakoounu; kama phisma kadalica ala ol-lord ya taphi al-amorich. 11 Aattina chobzna alyôom ya siedna rebbi ghopher lina dnoobna kama smah-na almochottien; 12 wa lat kubbluna nattsadchullowa al lawr: walakin enjima min alsherir.Lord's Prayer
Farsi: East, Dari PRS زیرا خدا به دنیا آنقدر محبت داشت که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد، بلکه صاحب زندگی ابدی شود. John 3:16


Wakhi WBL Yiso yavər x̆atəy: «Sayišt i dəo carəv, x̆anəv: „Ey bzыrgwor Tat ki də osmonət cəy! Ti bəzыrg nung bər olam ыmыt! Ləcər dəwroni Ti podšoyi ɣ̆at-ət, zəmin-ət zəmon də hыkmi taw ыmыt! Spo rыsq-ət rыzi sakər nəsib car! Cə spo gənoən šəxs! Sak bə kuy, ki sakər šakiɣ̆, cə kərk! kыx̆ter baxṣ̌əṣ̌ carən. Cə bandi nafs-ət awasən, Cə waswasayi Iblisən saki niga δыr!“» John 3:16
Wakhi WBL Йисо йавəр х̌атəй: «Сайишт ҙи дəо царəв, х̌анəв: „Ей бзыргв̌ор Тат ки дə осмонəт цəй! Ти бəзырг нунг бəр олам ымыт! Лəцəр дəв̌рони Ти подшойи г̌ат-əт, зəмин-əт зəмон дə ҳыкми тав̌ ымыт! Спо рысқ-əт рызи сакəр нəсиб цар! Цə спо гəноəн шəхс! Сак бə куй, ки сакəр шакиг̌ цə кəрк! Кых̌тəр бахш̣əш̣ царəн. Цə банди нафс-əт ав̌асəн, Цə в̌асв̌асайи Иблисəн саки нига д̌ыр!“» John 3:16
Wakhi WBL Ey bzыrgwor Tat ki də osmonət cəy! Ti bəzыrg nung bər olam ыmыt! Ləcər dəwroni Ti podšoyi ɣ̆at-ət, zəmin-ət zəmon də hыkmi taw ыmыt! Spo rыsq-ət rыzi sakər nəsib car! Cə spo gənoən šəxs! Sak bə kuy, ki sakər šakiɣ̆, cə kərk! kыx̆ter baxṣ̌əṣ̌ carən. Cə bandi nafs-ət awasən, Cə waswasayi Iblisən saki niga δыr!Lord's Prayer
Wakhi WBL Yisioi Masi mawlud rəwor 1 Dа waxt Awgust qaysar ыkm kərtəy, ki sartosari Rum qəlamraw kы xalgvi ruyxat carən. 2 Yət, də Kvirin okimi dawra də Šom awalыng isobot tu. 3 Yanəv kы rəɣ̆d x̆ы wətanər tər ruyxat x̆ati šəxsvak. 4 Yisыf bə cə Nazorai J̌əlilən gəzd rəɣ̆dəy tər ṣ̌ari Bətlami ki də Yahudo cəy, tər Dowыt wətan, čizər ki yaw x̆at Dowыt kətor tu. 5 Yaw də Məryamən, ki yar nomzad cə vitыw wəzdəy tə r ruyxat x̆ati šəxsvak. Məryam x̆at dыǰon tu. 6 Yan də Bətlam yaw zman x̆ak soat bə ɣ̆aty-ət. 7 Yawən vit awalыng wanǰ zman. Yət bə ya kыdaki wəṣ ̌tək go, yan didiɣ̆dəy ki də mimonxona, yavər ǰay nast, yuti kart i yaw rə zraxur. 8 A dət qribiɣ̆ šbыništ tu. Yawišt naɣ̆d də čəroxurga sək mol sar alətыw. 9 Yiw tu, ki Xəδowand Fəriṣ̌ta yavər nozil vity-ət nыri Ilohi skav ɣ̆atey. Yawišt ɣa ṣ̌ux wəṣ̌təy. 10 Amo Fəriṣ̌ta yavər x̆atəy: «Mə wəṣ̌yəv! Wuzum savər xыš xəbar wozomdəy. Yət təy yi xыšiɣ̆i bzыrg kыli xalgvər. 11 Wudg də Dovыt wətan sav nəjotbaxṣ̌ Xəδowand Masi cə nanən vitəy. 12 Yaw niṣ̌on savər a-yəm, ki sayišt a-ya wəṣ̌təki də yi zraxur gotəv». 13 Tum x̆nakər də Fəriṣ̌ta ən ǰыr cə ɣəybən kы osmoni ləṣ̌kar ozir vity-ət Xəδoyəv stowdəy, x̆atəv: 14 «Sano a-ya bzыrg Xəδoi osmoniər, Sыl-ət safo a-y a bəndai xokiər, ki Xəδoyər aziz cəy». 15 Yan Fəriṣ̌taišt to də osmon ɣəyb di-ət ya šbыništ yomanar x̆atəy: «Č̣aəv tər Bətlam. Didɣ̆ən ko yaw čiz twətk, ki Xəδow and sakər yaw xəbar cə ɣ̆atovodəy». 16 Yawišt strob tər vdək nyəṣ̌təy. Məryam-ət Yisыfəv a-da wəṣ̌təkən ki də zraxur cə tu, gotəy. 17 Ya kыdakəv, to wind-ət, a-ya Fəriṣ̌ta qsaəv mərdы mər naql kərtəy. 18 Yət šbыnvi qəsa kṣ̌ыyakər mərdыm kы ayron vitəy. 19 Amo Məryam kы a-yət qəsavi də x̆ы pzыv wodortəy. 20 Yət šbыništ pšətəy x̆ы ǰayr-ət Xəδoyəv šəkrat kər t, ki cə qədrati yawən yət tuməv kṣ̌ən-ət tuməv wind, a-ya soxt ki fə riṣ̌ta cə x̆nətыw.Luke 2
For more, click here http://gospelgo.com/e/john316.htm

Niciun comentariu: